tinella

18 tekstów – auto­rem jest ti­nel­la.

Czy gdy poj­miesz czym jest dob­ro sta­niesz się dobry? 

myśl • 10 grudnia 2015, 07:10

Gdy­by tyl­ko tęskno­ta była miarą przebaczenia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2015, 07:41

Roz­mo­wa dwóch kobiet:
- Masz doła?
- Nie, dlaczego?
-A dlacze­go nie? 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2015, 07:27

Gdy roz­ma­wiam sa­ma ze so­ba, mys­le tyl­ko o jed­nym - przes­tan sie oklamywac... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2012, 23:42

Na­wet Mat­ka Te­resa świata nie zba­wiła. Dlacze­go sądzisz,że uda się to włas­nie Tobie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2011, 20:48

Jak ug­ryźć zep­su­te serce? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2011, 15:51

Jak przyk­ro, gdy za­raz za nadzieją przychodzi rozczarowanie... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 sierpnia 2011, 19:21

Nie szu­kaj wi­ny w so­bie, jak przyj­dzie po­ra ona sa­ma Cie znajdzie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 sierpnia 2011, 07:39

Każde dziec­ko myśli, że jak będzie "do­rosłe" to będzie ro­bić co chce. Ow­szem! Ale jaką cenę przyj­dzie mu za to zapłacić? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lipca 2011, 07:38

Bądź świ­rem! W dzi­siej­szych cza­sach nor­malne­mu trud­niej się żyje. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 lipca 2011, 07:36

tinella

:)

Zeszyty
  • xxx – Dlacze­go wszys­tko trze­ba na­zywać, opi­sywać, ka­tego­ryzo­wać?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tinella

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 grudnia 2015, 07:10tinella do­dał no­wy tek­st Czy gdy poj­miesz czym [...]

8 grudnia 2015, 09:08dark smurf sko­men­to­wał tek­st Gdyby tyl­ko tęskno­ta była [...]

8 grudnia 2015, 07:41tinella do­dał no­wy tek­st Gdyby tyl­ko tęskno­ta była [...]

7 grudnia 2015, 07:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Rozmowa dwóch ko­biet: - Masz [...]

7 grudnia 2015, 07:27tinella do­dał no­wy tek­st Rozmowa dwóch ko­biet: - Masz [...]